Content is comming here as you probably can see.Content is comming here as you probably can see.
 
GK Outsourcing Services เราคือ ศูนย์บริการทางด้านบัญชีและภาษีอากรครบวงจรสำหรับธุรกิจ SMEs ซื่อสัตย์ มีมาตรฐาน เน้นงานคุณภาพ ใส่ใจทุกรายละเอียด คือนโยบายการทำงานของเรา
บริการของเรา
  • รับทำบัญชี ยื่นแบบภาษี ตรวจสอบบัญชี
  • รับวางระบบบัญชี รับวางแผนภาษี และรับปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษีอากร
  • จดทะเบียนธุรกิจ บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า

รับทำบัญชี ปิดงบการเงิน รายเดือน รายไตรมาส รายปี  รับทำเงินเดือน รับทำประกันสังคม สำนักงานบัญชี บริษัทรับทำบัญชี นักบัญชี Outsource งานบัญชี Outsourcing Service วางระบบบัญชี รับทำบัญชีเงินเดือน Payroll รับยื่นภาษี รับยื่นประกันสังคม วางแผนบัญชี วางแผนภาษี วางแผนบัญชีและภาษี บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับทำบัญชีอพาร์ทเม้นท์ รับทำบัญชีคอนโด SMEs กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี บางบัวทอง บางใหญ่


++บริการรับทำบัญชี (Bookkeeping)++

ขอบเขตงานบริการรับทำบัญชี ประกอบด้วย :

รับทำบัญชี กลับด้านบนรับทำบัญชี ทำบัญชี รับทำบัญชี ทำบัญชี รับทำบัญชี ทำบัญชี รับทำบัญชี ทำบัญชี

1. ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของกิจการ ตามที่กฎหมายกำหนดให้นิติบุคคลทุกที่ต้องจัดให้มี “ผู้ทำบัญชี” ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 เพื่อรับผิดชอบในการทำบัญชีของกิจการ

2. ให้คำปรึกษาการวางระบบเอกสารและบัญชี การควบคุมภายใน และการจัดเก็บเอกสารแก่กิจการ โดยผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านบัญชีและภาษีอากร

3. วิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย รับเงิน จ่ายเงิน และปรับปรุงบัญชี

4. บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรรับรอง

5. ทำสมุดบัญชีต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ตามที่กฎหมายกำหนดให้จัดทำ ได้แก่ สมุดรายซื้อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันรับ สมุดรายวันจ่าย สมุดรายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภท

6. รับจัดทำงบการเงิน (รายเดือน,รายไตรมาส,รายปี) ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน

7. รับ เอกสารบัญชี ถึงสำนักงานท่านทุกเดือน

8. จัดทำงบทดลองและงบการเงิน จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จัดทำทะเบียนสินทรัพย์ จัดทำรายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญ เช่น รายละเอียดลูกหนี้, รายละเอียดเจ้าหนี้ เป็นต้น

9. ได้รับ Username และ Password เพื่อเข้าใช้งานระบบบริการของเราผ่านเว็บไซต์ ดังนี้
  • Financial Report ดูข้อมูลงบการเงิน เอกสารบัญชีออนไลน์ผ่านเว็บ
  • E-Knowledge ระบบรวบรวมความรู้ทางด้านบัญชี, ภาษี, ประกันสังคม, ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และส่งคำถามถึงเรา
  • E-Payment ระบบการโอนเงินค่าภาษี, ประกันสังคม และค่าบริการอื่นๆ
  • E-Documents ระบบจัดการเอกสาร, ดูข้อมูลแบบภาษี และแบบประกันสังคมที่เรายื่นให้ท่าน
สำหรับลูกค้า GK Outsourcing Services เราบริการจัดเก็บเอกสารด้วยระบบ Electronic Document Management ฟรี!!!!! โดยการสแกนข้อมูลต่าง ๆ พร้อมนำข้อมูลลงแผ่นซีดี

ประโยชน์เพิ่มเติมของการจัดเก็บเอกสารรูปแบบ E-Documents

1. การสืบค้นเอกสารสามารถสืบค้นเอกสารได้ทันที และเป็นไปตามมาตรฐานของกรมสรรพากร คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 121/2545 เรื่อง การจัดทำและการจัดเก็บเอกสารหลักฐานตามประมวลรัษฎากร ที่มีข้อความอยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
2. ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร และ เพิ่มประสิทธิ์ภาพในการค้นหา รวมถึงสามารถนำข้อมูลไปพัฒนาระบบต่อได้อีก
3. ลดค่าใช้จ่ายในการทำสำเนาเอกสาร
4. บันทึกข้อมูลได้หลายนามสกุล TIFF, PDF, JPEG เป็นต้น
5. ไม่มีค่าใช้จ่ายในการ รับ-ส่ง
6. เรียกดูและรับรองสำเนาเพื่อใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องใช้เอกสารจริง
7. ป้องกันข้อมูลเสียหายจากการเก็บเอกสารเป็นระยะเวลานาน
8. สร้างภาพลักษณ์ การบริการอย่างมืออาชีพรวดเร็วและถูกต้อง
9. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างหน่วยงานรับสแกนเอกสาร หรือ ซื้อเครื่อง Scanner เอง รวมถึงการจัดเจ้าหน้าที่มาเพื่อทำเอง

รับยื่นภาษี กลับด้านบนยื่นภาษี รับยื่นภาษี ยื่นแบบภาษี ยื่นเสียภาษี ยื่นภาษี รับยื่นภาษี ยื่นแบบภาษี ยื่นเสียภาษี

จัดทำแบบภาษีและนำส่งสรรพากรรายเดือน พร้อมบริการยื่นชำระภาษี (ถ้ามี) ได้แก่

กรณีนิติบุคคล

1. จัดแบบยื่นและนำส่งแบบภาษีเงินได้พนักงาน หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)

2. จัดแบบยื่นและนำส่งแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)

3. จัดแบบยื่นและนำส่งแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53, ภงด.54)

4. จัดแบบยื่นและนำส่งแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30, ภพ.36)

5. จัดแบบยื่นและนำส่งแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภธ.40)

6. จัดทำรายงานภาษีซื้อ และภาษีขาย

7. จัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี พร้อมจัดทำและนำส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภงด.51) ต่อกรมสรรพากร

8. คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี พร้อมจัดทำและนำส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภงด.50) ต่อกรมสรรพากร

9. จัดทำแบบ สบช.3 และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) และยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์

10. จัดทำรายงานสรุปเงินเดือนประจำปี (ภงด.1ก) และยื่นต่อกรมสรรพากร

กรณีร้านธรรมดา

1. จัดแบบยื่นและนำส่งแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากลางปี (ภงด.94)

2. จัดแบบยื่นและนำส่งแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากลางปี (ภงด.90)

3. จัดแบบยื่นและนำส่งแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30)

4. จัดทำรายงานภาษีซื้อ และภาษีขาย

รับยื่นประกันสังคม กลับด้านบนรับทำประกันสังคม รับยื่นประกันสังคม ยื่นประกันสังคม

1. จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน

2. จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินกองทุนทดแทนประจำปี

3. แจ้งเปลี่ยนแปลงพนักงานเข้า-ออก

4. ให้คำปรึกษาด้านประกันสังคมที่เกี่ยวข้องกับกิจการ ตลอดสัญญาบริการ

5. แบบคำนวณค่าจ้างเพื่อประกอบการรายงานค่าจ้างตามแบบ กท.20 ก ประจำปี และยื่นต่อสำนักงานประกันสังคม

รับทำเงินเดือน Payroll กลับด้านบนPayroll รับทำเงินเดือน Payroll รับทำเงินเดือน Payroll

1. ทะเบียนฐานข้อมูลพนักงาน

2. คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

3. ออกใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ

4. ออก Payroll Slip ของพนักงานแต่ละคน

5. โอนเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารของพนักงาน

6. ออกรายงานทะเบียนพนักงาน

7. ออกรายงานการจ่ายเงินเดือนประจำเดือน

บริการด้านอื่นๆ กลับด้านบนรับทำงบการเงินภาษาอังกฤษ ทำบัญชี รับทำบัญชี รับทำงบการเงินภาษาอังกฤษ

1. บริการจัดทำงบการเงินภาษาอังกฤษ ได้แก่ งบดุล งบกำไรขาดทุน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

2. บริการจัดทำบัญชีคุมสินค้า (stock card) ซึ่งจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกัน

**ยินดีให้บริการ ทุกพื้นที่**
เลือก GKOS ดีกว่านะคะ.....

การจัดทำบัญชีได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการเจริญเติบโต และเป็นประโยชน์ต่อการแข่งขันทางธุรกิจใน
ปัจจุบันไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไป !!!!

++โอนภาระทางด้านบัญชีและภาษีให้ GKOS บริษัทผู้ให้บริการด้านบัญชีและภาษีอากรครบวงจรด้วย
เรื่องคุณภาพ มาตรฐาน และราคายุติธรรม++

GKOS เป็นบริษัทให้บริการ ด้านบัญชีและภาษีอากรที่ เพียบพร้อมด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ด้านความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ พร้อมที่จะร่วมสร้างระบบบัญชีให้กับองค์กรด้วยประสบการณ์กว่าสิบปี


รับทำบัญชี ปิดงบการเงิน รายเดือน รายไตรมาส รายปี รับยื่นภาษี รับทำเงินเดือน รับทำประกันสังคม สำนักงานบัญชี บริษัทรับทำบัญชี นักบัญชี Outsource งานบัญชี Outsourcing Service วางระบบบัญชี รับทำบัญชีเงินเดือน Payroll รับยื่นภาษี รับยื่นประกันสังคม วางแผนบัญชี วางแผนภาษี วางแผนบัญชีและภาษี บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับทำบัญชีอพาร์ทเม้นท์ รับทำบัญชีคอนโด SMEs กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี บางบัวทอง บางใหญ่ รับทำบัญชี ปิดงบการเงิน รายเดือน รายไตรมาส รายปี รับยื่นภาษี รับทำเงินเดือน รับทำประกันสังคม สำนักงานบัญชี บริษัทรับทำบัญชี นักบัญชี Outsource งานบัญชี Outsourcing Service วางระบบบัญชี รับทำบัญชีเงินเดือน Payroll รับยื่นภาษี รับยื่นประกันสังคม วางแผนบัญชี วางแผนภาษี วางแผนบัญชีและภาษี บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับทำบัญชีอพาร์ทเม้นท์ รับทำบัญชีคอนโด SMEs กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี บางบัวทอง บางใหญ่ รับทำบัญชี ปิดงบการเงิน รายเดือน รายไตรมาส รายปี รับยื่นภาษี รับทำเงินเดือน รับทำประกันสังคม สำนักงานบัญชี บริษัทรับทำบัญชี นักบัญชี Outsource งานบัญชี Outsourcing Service วางระบบบัญชี รับทำบัญชีเงินเดือน Payroll รับยื่นภาษี รับยื่นประกันสังคม วางแผนบัญชี วางแผนภาษี วางแผนบัญชีและภาษี บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับทำบัญชีอพาร์ทเม้นท์ รับทำบัญชีคอนโด SMEs กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี บางบัวทอง บางใหญ่ รับทำบัญชี ปิดงบการเงิน รายเดือน รายไตรมาส รายปี รับยื่นภาษี รับทำเงินเดือน รับทำประกันสังคม สำนักงานบัญชี บริษัทรับทำบัญชี นักบัญชี Outsource งานบัญชี Outsourcing Service วางระบบบัญชี รับทำบัญชีเงินเดือน Payroll รับยื่นภาษี รับยื่นประกันสังคม วางแผนบัญชี วางแผนภาษี วางแผนบัญชีและภาษี บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับทำบัญชีอพาร์ทเม้นท์ รับทำบัญชีคอนโด SMEs กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี บางบัวทอง บางใหญ่ รับทำบัญชี ปิดงบการเงิน รายเดือน รายไตรมาส รายปี รับยื่นภาษี รับทำเงินเดือน รับทำประกันสังคม สำนักงานบัญชี บริษัทรับทำบัญชี นักบัญชี Outsource งานบัญชี Outsourcing Service วางระบบบัญชี รับทำบัญชีเงินเดือน Payroll รับยื่นภาษี รับยื่นประกันสังคม วางแผนบัญชี วางแผนภาษี วางแผนบัญชีและภาษี บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับทำบัญชีอพาร์ทเม้นท์ รับทำบัญชีคอนโด SMEs กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี บางบัวทอง บางใหญ่ รับทำบัญชี ปิดงบการเงิน รายเดือน รายไตรมาส รายปี รับยื่นภาษี รับทำเงินเดือน รับทำประกันสังคม สำนักงานบัญชี บริษัทรับทำบัญชี นักบัญชี Outsource งานบัญชี Outsourcing Service วางระบบบัญชี รับทำบัญชีเงินเดือน Payroll รับยื่นภาษี รับยื่นประกันสังคม วางแผนบัญชี วางแผนภาษี วางแผนบัญชีและภาษี บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับทำบัญชีอพาร์ทเม้นท์ รับทำบัญชีคอนโด SMEs กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี บางบัวทอง บางใหญ่ รับทำบัญชี ปิดงบการเงิน รายเดือน รายไตรมาส รายปี รับยื่นภาษี รับทำเงินเดือน รับทำประกันสังคม สำนักงานบัญชี บริษัทรับทำบัญชี นักบัญชี Outsource งานบัญชี Outsourcing Service วางระบบบัญชี รับทำบัญชีเงินเดือน Payroll รับยื่นภาษี รับยื่นประกันสังคม วางแผนบัญชี วางแผนภาษี วางแผนบัญชีและภาษี บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับทำบัญชีอพาร์ทเม้นท์ รับทำบัญชีคอนโด SMEs กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี บางบัวทอง บางใหญ่ รับทำบัญชี ปิดงบการเงิน รายเดือน รายไตรมาส รายปี รับยื่นภาษี รับทำเงินเดือน รับทำประกันสังคม สำนักงานบัญชี บริษัทรับทำบัญชี นักบัญชี Outsource งานบัญชี Outsourcing Service วางระบบบัญชี รับทำบัญชีเงินเดือน Payroll รับยื่นภาษี รับยื่นประกันสังคม วางแผนบัญชี วางแผนภาษี วางแผนบัญชีและภาษี บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับทำบัญชีอพาร์ทเม้นท์ รับทำบัญชีคอนโด SMEs กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี บางบัวทอง บางใหญ่