บทบาทสำคัญของเทคนิคในการจัดการคุณภาพ

          เทคนิคในการจัดการคุณภาพมีความสลับซับซ้อนมากกว่าเครื่องมือในการจัดการคุณภาพ เพราะ
เครื่องมือในการจัดการคุณภาพมีลักษณะเดียวและมีบทบาทชัดเจน มีจุดมุ่งหมายเฉพาะในตัวเอง การใช้
เทคนิคในการจัดการคุณภาพต้องมีการใช้ความคิด การพัฒนาทักษะและการฝึกอบรมก่อนลงมือปฏิบัติใน
การปรับปรุงคุณภาพ เครื่องมือจึงเป็นส่วนย่อยของเทคนิคอีกทีหนึ่ง การนำเครื่องมือและเทคนิคไปใช้ต้อง
เข้าใจวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการเตรียมจึงมีความสำคัญมาก โดยผู้บริหารต้องศึกษาทำความเข้าใจ อาจทดลอง
ทำเป็นตัวอย่างก่อนเมื่อได้ศึกษาอย่างรอบคอบแล้วจึงขยายผล ผู้บริหารต้องมีส่วนในการสนับสนุนการฝึก
อบรมทีมงานและพนักงาน พร้อมกับคอยเฝ้าระวังปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและหาทางป้องกันและแก้ไขโดยดูจาก
ความสำเร็จและความล้มเหลวจากประสบการณ์ของผู้อื่นเป็นบทเรียน (เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ. 2545 : 151)
          เทคนิคต่าง ๆ ของการจัดการคุณภาพ มีความสำคัญต่อการปรับปรุงคุณภาพขององค์การ เนื่อง
จากเทคนิคในการจัดการคุณภาพมีบทบาทสำคัญ ได้แก่
          1. ทำให้เกิดการติดตามและประเมินผลกระบวนการ
          2. ทำให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพ
          3. ทำให้คนแต่ละคนได้มีโอกาสแก้ปัญหาตัวเอง
          4. ทำให้เกิดแนวคิดที่จะปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
          5. เป็นการถ่ายโอนประสบการณ์จากการปรับปรุงคุณภาพไปสู่งานประจำ
          6. เป็นการส่งเสริมให้เกิดทีมงานจากการช่วยกันแก้ไขปัญหาคุณภาพ
          การนำเทคนิคในการจัดการคุณภาพมาใช้ในองค์การ จำเป็นต้องบูรณาการเทคนิคหลาย ๆ อย่าง
ให้เข้ากับการทำงานประจำวัน โดยต้องมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรระดับโลก และต้องมั่นใจว่าเป็น
เทคนิคที่จำเป็นต้องใช้ และได้รับการยอมรับ คำแนะนำในการใช้เทคนิคในการจัดการคุณภาพจากงานวิจัย
มีดังนี้
          1. การฝึกอบรมควรดำเนินการให้ทันเวลา เพื่อให้พนักงานสามารถนำสิ่งที่เรียนไปปฏิบัติได้
เป็นขั้น ๆ
          2. ต้องพิจารณาความจำเป็นในการฝึกอบรมทีมปรับปรุงคุณภาพให้ชัดเจน
          3. การฝึกอบรมควรใช้ตัวอย่างจริงที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติได้
          4. การนำเทคนิคและเครื่องมือไปใช้ควรทำอย่างมีแผน
          5. ต้องแน่ใจว่าผู้บริหารเข้าใจ เช่น ตัดสินใจเลือกใช้เทคนิคเองและทำเป็นตัวอย่าง
          6. อย่าคิดว่าเทคนิคเดียวแก้ปัญหาทุกอย่างได้
          7. ใช้ผู้อำนวยความสะดวกรับผิดชอบกระตุ้นให้มีการใช้เทคนิคเป็นประจำ
          8. อย่าประเมินการต่อต้านเทคนิคต่ำเกินไป
          9. ปฏิบัติด้วยความอดทนและแน่วแน่
        10. กระตุ้นให้คนเข้ามามีส่วนร่วมในการวัด และวิเคราะห์ผลงานให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้

สรุปบทบาทสำคัญของเทคนิคในการจัดการคุณภาพ
          1. เทคนิคในการจัดการคุณภาพมีความสลับซับซ้อน ต้องมีการใช้ความคิด การพัฒนาทักษะ
และการฝึกอบรมก่อนนำไปปฏิบัติ
          2. การนำเทคนิคในการจัดการคุณภาพมาใช้ในองค์กร จำเป็นต้องบูรณาการเทคนิคหลาย ๆ
อย่างให้เข้ากับการทำงานประจำวัน


ที่มา : http://www.bcc.rmutp.ac.th/teacher/tasanee/Unit%204/4-3Technic.htm#role